ung dung dien thoai pctt 1

Hình 1: Ứng dụng trên điện thoại

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG:

  • Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác PCTT.
  • Hỗ trợ cho các cấp chính quyền các nội dung, nhiệm vụ xử lý tình huống tùy theo loại hình thiên tai cụ thể.
  • Nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó, chủ động phòng, tránh thiên tai của người dân .
  • Phát triển chức năng cảnh báo nguy hiểm cho người dân và cộng đồng trong phòng chống thiên tai.
  • Tăng tính phản hồi, kiểm chứng thông tin từ các cấp chính quyền, từ trung ương đến địa phương và cộng đồng người dân.
  • Phát triển tính năng đọc hướng dẫn theo giọng nói phù hợp với 03 miền Bắc, Trung, Nam và tiếng dân tộc.
  • Tạo sự chuyển biến về thói quen, nhận thức đối với công tác PCTT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG:

 

ung dung dien thoai pctt 1