ung dung ung pho thien tai theo cap do 1

Hình 1: Bản đồ phân vùng thiên tai

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG

  • Hiểu rõ các loại hình thiên tai trong nước, chủ động phân vùng thiên tai. Từ đó đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai từ các yếu tố: nguy cơ thiên tai, tính dễ bị tổn thương,...
  • Hướng dẫn xây dựng khung phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai
  • Hướng dẫn xây dựng ứng phó thiên tai theo từng loại hình thiên tai như: lũ, ngập lụt, sạt lở,...
  • Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai tại các bộ, ngành.

 

ung dung ung pho thien tai theo cap do 1

Hình 2: Bảng cấp độ thiên tai