CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

  • Quản lý các đối tượng thu: UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Các tổ chức HTĐL, Doanh nghiệp, Cơ quan cấp Tỉnh, Trung ương và LLVT… 
  • Căn cứ vào thông tin các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, LLVT, Quỹ PCTT lập chỉ tiêu thu, nộp cho từng đơn vị. 
  • Thống kê-báo cáo số Quỹ đã thu cụ thể theo từng đơn vị, thời gian, khu vực số tiền đã thu. 
  • Thống kê-báo cáo số Quỹ còn nợ cụ thể từng đơn vị, thời gian, khu vực số tiền còn nợ. 
  • Thống kê tồn quỹ đến thời điểm báo cáo. 
  • Báo cáo tổng hợp tổng số chỉ tiêu phải thu, số đã thu, còn nợ qua từng giai đoạn. 
  • Cập nhật thông tin hoạt động Quỹ vào Website của Ban chỉ Huy PCTT.

 

quan ly quy pctt