qlbt 1

Hình 1: Tháp dinh dưỡng

 

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG

  • Công khai minh bạch hoạt động bán trú.
  • Chức năng dành cho phụ huynh: theo dõi tiến trình bán trú, thực đơn, dinh dưỡng, nộp phí bán trú, …….
  • Chức năng dành cho Nhà trường: Tạo thực đơn, cân bằng dinh dưỡng, đặt hàng, công khai các khoản thu đầu năm và các khoản thu bán trú, ….
  • Chức năng dành cho Nhà cung cấp: Cập nhật giá thực phẩm, sản phẩm, nhận đơn hàng, cấp đơn hàng, ……
  • Chức năng dành cho UBND Quận/ Phòng Giáo dục: Quản lý và theo dõi hoạt động bán trú của từng trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 qlbt 1

 Hình 2: Danh sách học sinh đăng ký bán trú

 

qlbt 1

Hình 3: Danh sách thực đơn theo tuần

 

qlbt ph 1

Hình 4: Trang quản lý bán trú dành cho phụ huynh

 

qlbt ph 2

Hình 5: Trang quản lý bán trú dành cho phụ huynh