CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

 

Thông Báo Bảo Mật này và (các) Phụ lục kèm theo (“Thông Báo Bảo Mật”) mô tả cách thức Công Ty cổ phần NetPlus (sau đây gọi chung là “NetPlus”“chúng tôi”“của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Ứng Dụng Di động của NetPlus (sau đây được gọi chung là “Ứng Dụng”), sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác, được cung cấp bởi NetPlus (gọi chung là “Dịch Vụ”).

Thông Báo Bảo Mật này áp dụng cho tất cả các khách hàng, đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ (sau đây được gọi chung là “bạn”, “của bạn”)

“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ sinh sống.

Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Thông Báo Bảo Mật mà bạn đã chấp thuận hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, chẳng hạn như khi: 

 • Chúng tôi được yêu cầu cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật; 
 • Chúng tôi được yêu cầu cho mục đích giao kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn;
 • Cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các mục đích được quy định tại Thông Báo Bảo Mật này.

I. VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp) Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo cách được liệt kê dưới đây:

Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, khi bạn:

 • Hoàn tất hồ sơ người dùng hoặc các biểu mẫu đăng ký (như tên của bạn, thông tin liên lạc và thông tin nhận dạng khác khi cần thiết);

Khi Dịch Vụ của chúng tôi được sử dụng

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường hoặc qua việc sử dụng Ứng Dụng, Dịch Vụ. Một số ví dụ như:

 • Thông tin vị trí của bạn; 
 • Phản hồi, đánh giá;
 • Thông tin về cách bạn tương tác với Ứng dụng, hoặc Dịch vụ của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
 • Thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, các địa chỉ IP, tên tệp, ứng dụng, vị trí GPS, số IMEI và phiên bản và nhận dạng quảng cáo, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể chỉ dẫn về những thay đổi của thiết bị hoặc ứng dụng);

Từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên của bạn, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác, từ các nguồn khác khi cần thiết. Những nguồn này bao gồm:

 • Nguồn dữ liệu công khai có sẵn hoặc nguồn dữ liệu chính phủ;
 • Khi người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người liên lạc khẩn cấp; 
 • Nhà cung cấp hoặc đối tác dịch vụ tiếp thị.

II. VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

NetPlus có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích được liệt kê sau đây (“Mục Đích”): 

Cung cấp dịch vụ và các tính năng

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Ứng Dụng, và Dịch Vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

 • Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;
 • Tiến hành kiểm tra thẩm định và đánh giá/ phân tích rủi ro;
 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch Vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
 • Mời bạn tham gia các khảo sát và nghiên cứu của chúng tôi; 

An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các Dịch Vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều này bao gồm:

 • Xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào App;
 • Sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;
 • Giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, các chính sách của chúng tôi; 

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
 • Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
 • Trả lời các câu hỏi, ý kiến ​​và phản hồi;
 • Thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các Dịch Vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện phát triển các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích pháp lý, chẳng hạn như để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, phát hiện/ ngăn chặn/ khởi tố tội phạm hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng.Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.

Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

 • Tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác;
 • Thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và
 • Bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

III. VIỆC TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm:

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Việc này có thể được thực hiện để hoàn thành mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên), hoặc bất kì trường hợp nào sau đây:

 • Khi điều này là cần thiết để phản ứng với một tình huống khẩn cấp đe doạ tính mạng, sức khoẻ hoặc sự an toàn của một thực thể; hoặc
 • Khi điều này là cần thiết trong lợi ích công cộng (ví dụ: trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng, cho mục đích truy dấu sự tiếp xúc và bảo vệ cộng đồng của chúng ta).

Chuyển giao kinh doanh

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các bên khác, liên quan đến bất kỳ hoạt động hợp nhất, mua bán, sát nhập, hợp tác, tái cấu trúc, tài chính hoặc bất kỳ giao dịch kinh doanh nào khác. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, vẫn sẽ chịu trách nhiệm bởi chúng tôi theo các Thông Bảo Mật đã tồn tại từ trước mà bạn đã đồng ý. 

IV. VIỆC LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các Mục đích được nêu trong Thông Báo Bảo Mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích, hoặc chúng tôi không còn có mục đích pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xoá, tiêu huỷ, ẩn danh hoặc ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Thông Báo Bảo Mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận, phù hợp với các yêu cầu của luật áp dụng hiện hành.

V. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp về mặt tổ chức, kỹ thuật và pháp lý phù hợp để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Các biện pháp này có thể bao gồm ngăn chặn tổn thất dữ liệu, hay ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiếp cận dữ liệu trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân ở nhân viên trên cơ sở cần biết. Chỉ những người được ủy quyền mới được phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và thông tin của bạn sẽ được bảo mật. 

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

VI. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Theo luật áp dụng và quy định hiện hành, bạn có thể được quyền:

 • Hỏi chúng tôi về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và được cung cấp một bản sao Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;
 • Trong một số trường hợp, yêu cầu chỉnh sửa và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;
 • Trong một số trường hợp, yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;   
 • Rút lại sự đồng thuận của bạn về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong phạm vi sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi (và khi chúng tôi đang xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn dựa trên sự đồng thuận của bạn);     
 • Yêu cầu nhận hoặc truyền cho một tổ chức khác, dưới dạng máy có thể đọc được, Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi chúng tôi đang sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn dựa trên sự đồng thuận hoặc thực hiện một hợp đồng;
 • Khiếu nại với cơ quan chức năng giám sát có liên quan nếu quyền riêng tư của bạn bị vi phạm, hoặc nếu bạn phải chịu tổn hại do việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bất hợp pháp.

Khi bạn được cung cấp tùy chọn chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với chúng tôi, bạn luôn có thể chọn không làm như vậy. Nếu chúng tôi đã yêu cầu bạn đồng thuận xử lý và sau đó bạn chọn rút lại, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Tuy nhiên, chọn không chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với chúng tôi, rút lại sự đồng thuận của bạn để chúng tôi sử dụng nó hoặc sự đồng ý của bạn với Thông Báo Bảo Mật của chúng tôi, có thể có nghĩa là chúng tôi không thể thực hiện các hành động cần thiết để đạt được mục đích xử lý được mô tả trong Phần II (Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân) hoặc rằng bạn không thể sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch vụ. 

Sau khi bạn chọn rút lại sự đồng thuận của mình, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật khác hiện hành.

Chúng tôi sẽ sàng lọc và xác minh tất cả các yêu cầu trước. Để xác minh danh tính và/hoặc thẩm quyền thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ để chứng thực yêu cầu. Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu của bạn trong thời hạn được quy định bởi pháp luật.

VII. SỬA ĐỔI VÀ CẬP NHẬT

NetPlus có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Thông Báo Bảo Mật này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng Dụng và/ hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://netplus.vn/. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Thông Báo Bảo Mật trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, hoặc Dịch Vụ hoặc tiếp tục liên lạc hoặc sử dụng với App sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Thông Báo Bảo Mật, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

VIII. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Thông Báo Bảo Mật này hoặc muốn thực hiện quyền của bạn được nêu ra trong trong Thông Báo Bảo Mật này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhân viên của chúng tôi tại:

Tên: Công ty cổ phần NetPlus

Địa chỉ: tòa nhà DanaBook, 76-78 đường Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3565552 – 0236.3826777

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.