tvdt 3

 

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG

  • Thư viện đầu tiên liên kết thư viện truyền thống của tất cả các trường học từ tiểu học đến trung học trong địa bàn quận, huyện.
  • Giáo viên/ học sinh được cấp tài khoản đăng nhập đọc sách trực tuyến, mượn sách trực tuyến và mượn sách truyền thống liên trường.
  • Thủ thư quản lý bằng công nghệ mã vạch.
  • Phòng Giáo dục giảm chi phí để mua sách giấy truyền thống hàng năm.
  • Một kho tàng tri của Phòng Giáo dục.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

tvdt 1

Hình 2: Trang đọc sách điện tử 

 

tvdt 1

Hình 3: Trang quản lý thư viện truyền thống