qlgd 1

 

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG

  • Quản lý quá trình học tập của học sinh từ Mầm non đến Trung học.
  • Giảm tải 90% công tác nhận xét học sinh/ báo cáo/ thống kê cho giáo viên và nhà trường.
  • Xuất ra phiếu liên lạc/ bảng điểm/ sổ chủ nhiệm/ học bạ điện tử....
  • Phụ huynh và giáo viên trao đổi trực tiếp với nhau về quá trình học tập của học sinh thông qua trang web dành cho phụ huynh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

qlgd 1

Hình 1: Trang quản trị hệ thống quản lý của nhà trường 

 

qlgd 3

 Hình 2: Trang quản trị hệ thống học bạ điện tử